Ustawienia ciasteczek

Formularz udziału w konkursie
Google Analytics
Piksel Kalendarza Adwentowego 2020
Zapisz Akceptuj wszystko
Terms and Conditions grudnia

Kalendarz Adwentowy 2020

Baw się razem z Fairtrade!

Wstecz

Regulamin Konkursu „Kalendarz adwentowy Fairtrade”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Kalendarz adwentowy Fairtrade” zwanym dalej „Konkursem” jest Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, z siedzibą w Krakowie 31-014, ul. Sławkowska 12, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000473582, NIP 6762469537 (dalej zwana: „Organizatorem” lub „Fundacją”).

2. Fundatorem wszystkich nagród w Konkursie jest Fundacja

2.1. Wartość żadnej z nagród nie przekracza kwoty 2000 zł.

2.2. W zw. z par. 1.2.1 i 1.3 nagrody korzystają ze zwolnienia z podatku PIT (więcej informacji do uzyskania u Organizatora). 

3. Konkurs organizowany jest kwalifikowany przez Fundację jako konkurs z dziedziny kultury i dziennikarstwa, w celu promocji idei Sprawiedliwego Handlu, a to poprzez konkurowanie uczestników między sobą poprzez formułowanie wypowiedzi w języku pisanym w odpowiedzi na Zadanie konkursowe (dalej: Prace Konkursowe), ocenianych przez Jury zgodnie z Regulaminem, które przez Fundację będą zebrane w jeden materiał o charakterze kolażu wyróżnionych wypowiedzi.

4. Informacja o Konkursie wraz z niniejszym Regulaminem jest dostępna w siedzibie Organizatora, a także na stronach internetowych konkursu www.fairtrade-advent.org/index.php?id=201

5. Kontakt w sprawie Konkursu: www.fairtrade.org.pl/kontakt

6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej: „Regulaminem”) oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Konkurs składa się z 8 Edycji, których terminy, będące jednocześnie terminami przesyłania Prac Konkursowych do danej edycji wskazano w §2.5. Konkurs trwa od dnia 1.12.2020 do 24.12.2020 roku.

8. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. Organizator uznaje go za swoje przyrzeczenie publiczne. W zakresie praw autorskich na gruncie postanowień Regulaminu dochodzi do zawarcia z niektórymi uczestnikami umowy licencji wskazanej dalej.

10. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienia laureatów konkursu Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową (dalej „Komisja”).

11. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, Instagram, Twitter. Serwisy Facebook, Instagram, Twitter nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora wymienionych serwisów społecznościowych.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz adres dla doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia muszą dosłać zgodę rodziców na udział w Konkursie. Zgoda może być przekazana np. w formie skanu pocztą elektroniczną nie później niż w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, członkowie organów statutowych oraz pracownicy (tj. osoby świadczące pracę lub stałe usługi na podstawie umów cywilnoprawnych) Organizatora, jak również osoby, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Organizator przeprowadza Konkurs za pomocą strony internetowej pod adresem www.fairtrade-advent.org/pl (dalej: „Strona”); Konkurs będzie komunikowany również za pomocą serwisu społecznościowego www.facebook.com na profilu Organizatora znajdującym się pod linkiem www.facebook.com/fairtradepolska, za pomocą serwisu społecznościowego Instagram na profilu Organizatora znajdującym się pod adresem www.instagram.com/fairtradepolska oraz w innych mediach. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy dokonać zgłoszenia do Konkursu, przesyłając Pracę Konkursową za pomocą Formularzy Konkursowych dostępnych na stronach serwisu www.fairtrade-advent.org/pl. Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól ww. formularza.

4.1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje Regulamin i oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (z późn.zm.) oraz że dysponuje pełnymi prawami autorskimi do zgłaszanej Pracy Konkursowej, nie obciążonej prawami osób trzecich.

4.2. Sposób przystąpienia i oświadczenia Uczestnik przeprowadza tak samo niezależnie od ilości zgłoszonych Prac Konkursowych lub tego w ilu Edycjach je zgłasza.

5. Terminy przesyłania Prac Konkursowych:

  1. 1.12.2020 – 3.12.2020 – przyjmowanie Prac Konkursowych do I Edycji Konkursu
  2. 4.12.2020 – 6.12.2020 – przyjmowanie Prac Konkursowych do II Edycji Konkursu
  3. 7.12.2020 – 9.12.2020 – przyjmowanie Prac Konkursowych do III Edycji Konkursu
  4. 10.12.2020 – 12.12.2020 – przyjmowanie Prac Konkursowych do IV Edycji Konkursu
  5. 13.12.2020 – 15.12.2020 – przyjmowanie Prac Konkursowych do V Edycji Konkursu
  6. 16.12.2020 – 18.12.2020 – przyjmowanie Prac Konkursowych do VI Edycji Konkursu
  7. 19.12.2020 – 21.12.2020 – przyjmowanie Prac Konkursowych do VII Edycji Konkursu
  8. 22.12.2020 – 24.12.2020 – przyjmowanie Prac Konkursowych do VIII Edycji Konkursu

5.1. Ostatni dzień każdej Edycji Konkursu jest jednocześnie ostatecznym terminem przesyłania Prac Konkursowych dla danej Edycji Konkursu.

5.2. W każdej Edycji Konkursu Organizator będzie stawiał jedno Zadanie Konkursowe.

6. Zadania Konkursowe stawiane przez Organizatora, na które mają odpowiadać Prace Konkursowe, będą mieć formułę pytań z zakresu tematyki związanej z ideą Sprawiedliwego Handlu oraz systemu certyfikacyjnego Fairtrade.

7. Każdy Uczestnik może wysłać w ramach Konkursu dowolną liczbę Zgłoszeń i wziąć udział w dowolnej liczbie Edycji Konkursu, spełniając wszystkie warunki Regulaminu, przy czym jeden Uczestnik Konkursu może wygrać tylko jeden zestaw nagród w poszczególnej Edycji Konkursu.

8. Organizator zastrzega, że ta sama Praca Konkursowa wysłana kilka razy jest traktowana jako jedno Zgłoszenie, zaś Praca Konkursowa która nie dotyczy Zadania konkursowego z Edycji, do której została wysłana, będzie odrzucana bez oceny Komisji Konkursowej.

9. Praca Konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub z przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi ani nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich, prawa do wizerunku oraz do artystycznych wykonań. Organizator zastrzega, że Prace Konkursowe, które nie będą spełniały wymogów określonych w niniejszym ustępie, nie będą brane pod uwagę przy wyborze zwycięskich Prac Konkursowych.

§ 3. Założenia Konkursu

1. Konkurs polegać będzie na wyborze ocenionych jako najbardziej kreatywne, ciekawe, pobudzające do refleksji i/lub o wymiarze artystycznym Prac Konkursowych, odpowiadających na Zadania konkursowe, przez Komisję Konkursową. 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem, stąd zakłada się znajomość Regulaminu przez Uczestnika i jego akceptacją (o czym mowa w §2.4.1).

4. Cel i charakter konkursu wskazano w §1.3 w zw. z §3.1. Organizator zwycięskie Prace Konkursowe opublikuje zgodnie z założeniami Konkursu w terminie do 3 miesięcy od daty zakończenia ostatniej Edycji.

§ 4. Ogłoszenie zwycięzców i przyznanie nagród.

1. W terminie do 31 stycznia 2021 r. Komisja wybierze spośród Prac Konkursowych przesłanych do każdej Edycji Konkursu po 3 (słownie: trzy) Prace Konkursowe, których autorzy otrzymają Nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru mniejszej liczby Laureatów.

2. Komisja może nie wyłonić wszystkich Laureatów i nie przyznać wszystkich nagród, w przypadku gdy zgłoszone Prace Konkursowe, zdaniem Komisji, nie będą spełniać kryteriów określonych w Regulaminie.

3. Komisja oceniać będzie Prace Konkursowe, biorąc pod uwagę przede wszystkim: oryginalność i kreatywność Pracy Konkursowej, jej zgodność z zadaniem konkursowym oraz niniejszym Regulaminem, w tym już wskazane cele, charakter i kryteria w §1.3, 2.6, 3.1.

4. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na stronie www.fairtrade-advent.org/pl

5. Po wskazaniu Laureatów Organizator zwróci się do Laureata (zwycięskiego Uczestnika) o udzielenie w ciągu 10 dni kalendarzowych adresu do doręczenia Nagrody za pomocą poczty elektronicznej. 

6. Brak udzielenia danych adresowych do przesłania Nagrody w ciągu 10 dni będzie rozumiany przez Organizatora jako rezygnacja z nagrody i odmowa udzielenia licencji, o której mowa w §5. 

7. Komisja Konkursowa w sytuacji z ust. 6 może podjąć decyzję o wskazaniu innego Uczestnika jako Laureata Edycji w zwolnione miejsce. Jeśli do tego czasu pierwotny Laureat udzieli dane adresowe, Komisja może uznać to uzupełnienie.

8. Nagrody wysłane zostaną do poszczególnych Laureatów pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres wskazany przez Laureata. Wysyłka Nagród do Laureatów nastąpi nie później niż do 28.02.2021 r.

9. W przypadku niepodjęcia przez laureata nagrody tj. brak odbioru przesyłki, prawo do nagrody wygasa.

10. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną ani nagrody innego rodzaju.

11. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

12. Nagrody, które nie zostaną wydane w Konkursie, pozostają do dyspozycji Organizatora.

§ 5. Prawa własności intelektualnej do Prac Konkursowych

1. Zgłaszając Pracę Konkursową Uczestnik składa oświadczenia, jak wskazano w §2.4.1. W razie gdyby oświadczenia okazały się nieprawdziwe, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.

2. Przystępując do Konkursu, przesyłając Zgłoszenie, a następnie udzielając Organizatorowi danych do przesłania nagrody Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanego Utworu (Pracy Konkursowej) na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe w oficjalnym tłumaczeniu na język polski: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl 

3. Powyższe, w tym postanowienia dotyczące oświadczeń i ich znaczenia z perspektywy praw autorskich, obowiązuje, o ile praca konkursowa spełnia przesłanki bycia Utworem w rozumieniu przepisów wskazanych w ust.1.

§ 6. Postępowanie Reklamacyjne

1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie do 31.03.2021 roku w formie pisemnej na adres Organizatora: Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, ul. Sławkowska 12 oficyna II p., 31-014 Kraków, z dopiskiem na kopercie o treści: „Reklamacja – Konkurs Kalendarz adwentowy Fairtrade” lub w formie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: fairtrade@fairtrade.org.pl z tematem maila o treści: „Reklamacja – Konkurs Kalendarz adwentowy Fairtrade”.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, a także adres      e-mail oraz imię i nazwisko użyte przy dokonywaniu Zgłoszenia do Konkursu, jak również wskazanie okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.

5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia lub przesłania pocztą elektroniczną.

6. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji adekwatnie do sposobu przekazania reklamacji na adres wskazany przez Uczestnika.

§ 7. Postanowienia Końcowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator wskazany w §1.1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z rozstrzygnięciem i przeprowadzeniem konkursu, realizacją nagród, publikacją zwycięskich prac, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych można przeczytać tutaj.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, o ile taka zmiana nie będzie wpływać na prawa nabyte przez Uczestników Konkursu. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi za pośrednictwem Strony. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia, choć Organizator będzie starał się zachować kilkudniowy odstęp, o ile to będzie możliwe, uwzględniając specyfikę i terminy Etapów Konkursu.
 

Please upgrade to a newer version of Microsoft Internet Explorer