Ustawienia ciasteczek

Formularz udziału w konkursie
Google Analytics
Piksel Kalendarza Adwentowego 2022
Videos (YouTube, Vimeo)
Zapisz Akceptuj wszystko
Imprint / Privacy Statement grudnia

Kalendarz Adwentowy Fairtrade 2022

Otwórz okienko na dany dzień i wygrywaj atrakcyjne nagrody!

Wstecz

Kontakt / Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest organizator - Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk. 
  2. Dane osobowe uczestników loterii promocyjnej „Kalendarz Adwentowy Fairtrade 2022” (“Loteria”) będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).
  3. Dane osobowe uczestnika Loterii będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z organizacją Loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na organizatorze Loterii w związku z realizacją Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi. 
  4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
  5. Dostęp do danych osobowych uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. 
  6. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji.
  7. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
  8. Kontakt do Administratora: e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych (tj. NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szafarnia nr 11 lok.F8, 80-755 Gdańsk) lub biura Administratora: Biuro Nofsza sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 415, 00-695 Warszawa.

Please upgrade to a newer version of Microsoft Internet Explorer